Het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap (NMNG) is opgericht 26 juni 1961 als een beroepsvereniging van artsen die in de scheepvaart of ten behoeve van zeevarenden werkzaam zijn. De statuten zijn gevestigd op 17 mei 1963 en voor het laatst herzien op 19 maart 2013.


DOELSTELLING: het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap heeft ten doel het behoud en de bevordering van de medische kennis en vaardigheden die betrekking hebben op de scheepvaart. Zij tracht dit doel te bereiken door:

1. Het houden van vergaderingen, waaronder begrepen een jaarlijkse Algemene  Ledenvergadering (ALV) en een of meerdere gewone Ledenvergaderingen met een huishoudelijk deel en een medisch-nautisch inhoudelijk deel;

2. Het publiceren van de voordrachten, al of niet als samenvatting, zoals gehouden in het medisch-nautisch inhoudelijk deel van de vergaderingen;

3. Het organiseren van scholingen in de nautische geneeskunde.

                    
LEDEN: volgens de statuten kent het NMNG 4 categorieën leden:

       Gewone leden
       Buitengewone leden
       Ereleden
       Begunstigers

Gewone leden: Het gewone lidmaatschap van het Genootschap is open voor alle personen met een voltooide universitaire opleiding, die betrokken zijn bij het doel van de vereniging zoals vernoemd.  Deze personen kunnen zich daartoe bij het bestuur aanmelden en door het bestuur als lid tot de vereniging worden toegelaten. Degenen, die zich bij het bestuur middels het aanmeldingsformulier hebben aangemeld worden als aspirant-lid geregistreerd. Het aspirant-lid krijgt de convocaten voor de ledenvergaderingen, echter niet voor de bijeenkomsten welke uitsluitend voor leden zijn,  zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst met partners. Aspirant-leden worden verwacht binnen een jaar op een ledenvergadering te komen om zich voor te stellen en na instemming van de vergadering geïnaugureerd te worden. Indien een aspirant-lid niet binnen een jaar op een ledenvergadering is geweest, zal de secretaris hem/haar een herinnering sturen, meestal bij een convocaat. Aspirant-leden die zonder bericht niet binnen twee jaar op een ledenvergadering zijn geweest, zullen als aspirant-lid uit het bestand worden verwijderd.Aspirant-leden zijn geen contributie verschuldigd. Nadat zij echter als lid zijn geïnaugureerd, is de contributie verschuldigd over het lopende jaar, tenzij het nieuwe lid bij de laatste bijeenkomst van het jaar is geïnaugureerd. Het Genootschap telt momenteel ongeveer 150 leden.

Buitengewone leden: Buitengewoon lid kunnen worden alle personen die affiniteit hebben met het doel van de vereniging zoals vernoemd.

Ereleden: Het Genootschap heeft een klein aantal ereleden, die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk gemaakt hebben of zich op het gebied van de doelstelling van de vereniging buitengewoon hebben onderscheiden.

Begunstigers: Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door een jaarlijkse geldelijke bijdrage of een gift ineens van ten minste tien maal de jaarlijkse contributie het doel van de vereniging steunen.

 

BIJEENKOMSTEN: de bijeenkomsten van het NMNG vinden 3 tot 4 keer per jaar plaats met een ledenvergadering en daarna een presentatie over een medisch-nautisch onderwerp. Deze voordrachten kunnen zowel een informatief als een scholend karakter hebben.
Daarnaast  vindt er meestal 1 keer per jaar een bijeenkomst plaats met partners  met een sociaal programma.


CONTRIBUTIE: de contributie bedraagt € 40, – per jaar.