Het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap (NMNG) werd opgericht op 26 juni 1961 door artsen, die met diverse medische aspecten van de scheepvaart te maken hadden. 

Het eerste bestuur bestond uit de volgende leden: F.E.J. Bouricius, voorzitter, W. de Loos, vicevoorzitter, S. Oderkerk, secretaris, M.G.J.P. Peters, penningmeester en H.J. Oosterhuis, lid.

De statuten werden goedgekeurd bij Kon. Besluit 21 maart, 1963, nr.34 en gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 17 mei 1963, nr. 95, en voor het laatst herzien op 19 maart 2013.

De reden voor het oprichten van het NMNG was tweeledig. De eerste voorzitter van het NMNG, de heer Bouricius, was betrokken bij de toenmalige Rijkscommissie voor de Inspectie voor de Keuring van Schepelingen. Hier viel met betrekking tot het stroomlijnen van de organisatie veel te doen. Tevens werd via het Rode Kruis Ziekenhuis en de Radio Medische Dienst in Den Haag bijstand verleend aan zieke opvarenden aan boord van schepen. Deze verschillende organisaties hadden behoefte aan meer structuur, wat leidde tot de oprichting van het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap.  Het NMNG organiseert 3-4 keer per jaar een ledenvergadering met aansluitend een presentatie over een medisch-nautisch onderwerp en/of een sociaal programma om de kennis van medisch-nautische aspecten in de ruimste zin van het woord te bevorderen. In 2005 werd ook de behoefte gevoeld de nascholing van scheepsartsen ter hand te nemen. Sindsdien organiseert het Genootschap nascholing voor scheepsartsen en andere belangstellende artsen.

Tot slot kent het Genootschap ook een historische kant. Er worden lezingen georganiseerd bijvoorbeeld over het werk van chirurgijns aan boord van een VOC-schip, over de medische aspecten van de overwintering op Nova Zembla, of over een verhandeling over het lichten van een Russische atoomonderzeeër.

Voor een uitgebreide informatie over de onderwerpen die in het verleden besproken zijn tijdens de ledenvergaderingen zie ook het hoofdstuk  “Bijeenkomsten”.